Soydemir Hukuk Bürosu’nun Uzmanlık Alanları:

Şirketler ve Ticaret Hukuku

SOYDEMİR, Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerini, yabancı ve yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi;
iş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, proje finansmanı ve teminatlar, şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi,
Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması, sermaye artışı ve azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi,
 
Proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı sözleşmeler, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmalar gibi İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmerin hazırlanması ve müzakeresi
 
Şirket yöneticilerinin )müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
 
Uluslararası işlem ve muamelelerinin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
 
Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi,
 
Üretim, lisans, kiralama, acente ve distribütörlük anlaşmaları dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,
 
özel olarak haksız rekabet davalarında ve tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık yapılması konusunda uzmanlaşmıştır. 

Fikri Mülkiyet Hukuku

Soydemir, fikri mülkiyet temelinde geniş pratiği bulunan bir hukuk ofisidir. Medya ve fikri mülkiyet alanında, müzik ve film yapımcıları ile yayıncılar arasındaki yayın ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması yanında yeni teknolojilerin elverdiği dijital ortamda yayına ilişkin hakların takibi ve iş geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır.
 
Soydemir; müzik, televizyon ve film sektöründe hakim olduğu tecrübesi ile eser sahipleri, icracı sanatçılar ve diğer bağlantılı ve komşu hak sahiplerinin hakları kapsamında mali hak devir sözleşmelerinin usulüne göre hazırlanması, mekanik lisanslamaların takibi yanında, tüm fikri çaba ürünlerini; sanatsal ifadelerin ve yaratıcılığın korunmasını amaçlar. Bu kapsamda olmak üzere, bilgisayar programları, veri tabanları, alan adları ve endüstriyel tasarımlar, yeni teknolojilere ve usullere hukuki güvence sağlamak yanında ticari sembol ve şekillerin haksız kullanımlarını önleyici danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ofisimiz, sınai mülkiyet alanında ise tecrübeli marka vekilleri eli ile marka tescilleri gerçekleştirilmekte ve markanın korunması ve telif hakkı ihlallerine ilişkin dava takipleri gerçekleştirmektedir. 

Medya ve Reklam Hukuku

SOYDEMİR’in yoğunlaştığı diğer özel bir alan olan medya ve reklam hukukunda; yazılı ve görsel medya bağlantılı yatırımlar ile Radyo ve Televizyon mevzuatından kaynaklanan düzenlemeler, basının sorumluluğundan kaynaklanan davalar, medya şirketlerinin rutin idari işlemleri ve yönetimi ile şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ve reklam düzenlemelerine ilişkin hususlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Büromuz reklam hukuku alanında koruyucu danışmanlık ve takibinde idari davaların takibi alanında da geniş bir birikim sahibidir.

Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon

Günümüzde büyük bir hızla gelişen ve değişen teknolojilerin temelinde yer alan veri temelli ekonomi ile kişisel verilerin korunması ilişkisi başta olmak üzere, AB düzenlemeleri kapsamında şirketlerin bilişim teknolojilerine uyum süreçleri araştırılarak, internetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukuku ve Bilgi Teknolojisi Hukuku alanında deneyimli olan Soydemir, hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ve lisanssız kullanımının takibine ilişkin sektörel danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Ofisimiz,  bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında internetin kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri, internet Hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde ele alarak yeni teknolojiler ve projelerin sektörel düzenlemelerle uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda danışmanlık faaliyetinde bulunmaktadır.

E-Ticaret & Tüketici Hukuku

Yeni Tüketici mevzuatının getirdiği yenilikler ve başta İnternet üzerinden ticaret yapanları ve tüketicileri yakından ilgilendiren, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik ticaretin düzenlenmesine ve en başta hizmet sağlayıcılara ilişkin getirilen yenilikler ve mevzuat düzenlemeleri, özellikle elektronik ticaret yapan sektör aktörleri için her iki perspektifin bir arada ele alınmasını gerekli kılan güncel çözüm ihtiyaçlarını beraberinde getirmektedir.
 
İnternet üzerinden alışveriş sitelerine e-ticaret sözleşmelerinin hazırlanması, e-ticaret kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, Tüketicinin Korunmasına dair Kanun kapsamında müvekkilin personeline verilecek eğitimler ve tüketici haklarına ilişkin hususlarda danışmanlık bu kapsamda ilerleyen teknolojiler dikkate alındığında ayrı bir önemi haiz hale gelmektedir. Soydemir, Web sitelerinin içerik ve tasarımının mevzuata uygun hale getirilmesi, E-ticaret projelerinin ve internet sitelerinin hukuki alt yapılarının kontrolü, pazarlama ve elektronik posta ile pazarlama çalışmaları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uyuşmazlık Çözümü

Soydemir, müvekkillerini başta ihtisas mahkemeleri olan Fikri Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri olmak üzere hukuk, ceza ve idari mahkemeler önünde temsil etmektedir. Faaliyet alanlarımızın tamamında aynı zamanda etkin bir dava takibi tecrübesine sahip olan büromuz verdiği tüm danışmanlık hizmetlerinde tecrübesi dolayısıyla mahkemeler önünde etkin bir uyuşmazlık tecrübesi sunmaktadır. 

İcra Hukuku

SOYDEMİR, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku

SOYDEMİR, müvekkillerini, idare ile olan uyuşmazlıklarında idari  başvuru ve itirazların yapılması, İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü, idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan  problemlerin çözümü hususunda temsil etmektedir. 

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

SOYDEMİR, gayrimenkul  proje gelişimi konusunda mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara,  mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra  emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli  işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da  geniş bir birikime sahiptir.

İş Hukuku

SOYDEMİR, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli etkileşim halindedir. İşe alım sürecinden başlamak kaydı ile işçi işveren ilişkisinin devam ettiği ve sona erdiği her durumda büromuz, yasal düzenlemelere uygun prosedürlerin izlenmesi adına gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.

Büromuz, bu  hususta, sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli ile iş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulamaları ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi konusunda önleyici uygulamalar geliştirmektedir. 

Kara Taşıma Hukuku

SOYDEMİR, kara taşıma hukuku alanında seri ve etkin olarak danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sunmaktadır. Uluslararası alandaki düzenlemelerle hukuk birliği yaratılmaya çalışılan kara taşımacılığı kapsamında, SOYDEMİR, sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmeler veya uluslararası düzenlemeler kapsamında çıkabilecek uyuşmazlıkların, ulusal ve uluslararası yargı organları/hakem heyetleri düzeyinde çözülmesinde müvekkillerini temsil etmektedir.